Даалгаврын сангаас даалгавар татаж авах

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Асуудал шийдвэрлэх
  ()
 • Шинжлэх ухаанч арга барил
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Она ............. очень нравится.

 • А. я

 • В. мне

 • С. со мной

 • D. у меня

Оноо: 1
 1. Дэлхийн гадаргыг бүхэлд нь, эсвэл хэсэг газрыг тусгай таних тэмдэг, математикийн тодорхой аргын тусламжтайгаар хавтгай дээр багасган буулгасан дүрслэлийг ...................гэнэ.
 • A газарзүйн зураг

 • B газарзүйн тусгаг

 • C газарзүйн масштаб

 • D газарзүйн гажилт

Оноо: 1

1: 2 500 000 масштабтай зурагт 1 см талбай нь газар дээрх ямар хэмжээтэй газрыг илэрхийлэх вэ?

 • A 1 см-т 20 км

 • B 1 см-т 25 км

 • C 1 см-т 30 км

 • D 1 см-т 35 км

Оноо: 1

Тив нүүх онолыг анх аль улсын хэн гэдэг эрдэмтэн дэвшүүлсэн бэ?

 • A Англи-Э. Зюсс

 • B Герман- А.Вегенер

 • C Орос- В. Белоусов

 • D Англи- Ф. Бекон

Оноо: 1

Моей сестре два ............. .

 • А. год

 • В. года

 • С. годы

 • D. лет

Оноо: 1

Где ты живёшь? - ............. .

 • А. В город

 • В. В городе

 • С. С городом

 • D. Города

Оноо: 1

Кто пойдёт ......... в магазин?

 • А. ты

 • В. у тебя

 • С. с тобой

 • D. в тебе

Оноо: 1

Это платье ........... .

 • А. карман

 • В. кармана

 • С. в кармане

 • D. с карманом

Оноо: 1
 1. Дараах зурагт ямар тивийг харуулсан байна вэ?

 • a Ази

 • b Африк

 • c Австрали

 • d Америк

Оноо: 1

Эта девочка .......... идти к врачу.

 • А. должен

 • В. должна

 • С. должно

 • D. должны

Оноо: 1

1: 6 000 000 масштабтай зурагт нэгэн гол 4 см урт зурагдсан бол голын урт хэдэн км вэ?

 • A 24 км

 • B 60 км

 • C 140 км

 • D 240 км

Оноо: 1

Учебник лежит .......... .

 • А. стол

 • В. к столу

 • С. на столе

 • D. со столом

Оноо: 1

........... красивые цветы!

 • А. какой

 • В. какая

 • С. какое

 • D. какие

Оноо: 1

Мы давно .......... .

 • А. дружить

 • В. дружишь

 • С. дружит

 • D. дружим

Оноо: 1
 1. Дараах зурагт 3-ын тоогоор ямар тусгагийн төрлийг дүрсэлсэн байна вэ?

 • A Конус тусгаг

 • B Цилиндрийн тусгаг

 • C Азимутын тусгаг

 • D Синусойд тусгаг

Оноо: 1
 1. Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. .........................дундад өргөрөг гэнэ.
 • A Экватораас хойш урагш 300-ын өргөргийг

 • B Хойд өмнөд хагасын 300-600-ын өргөргийг

 • C 450-ын өргөргийг

 • D 600-аас дээш өргөргийг

Оноо: 1
 1. Дараах зурагт юуг харуулсан байна вэ?

 • A Уртраг

 • B Өргөрөг

 • C Зэргэд

 • D Экватор

Оноо: 1

1: 12 000 000 –ын тоон масштабыг нэрлэсэн масштаб болгон бичсэн зөв хувилбарыг сонгоно уу?

 • A 1 см-т 12 км

 • B 1 см-т 120 км

 • C 1 см-т 1200 км

 • D 1 см-т 12000 км

Оноо: 1

Дараах ойлголтуудыг зөв харгалзуулсан хэсгийг сонгоно уу?

 1. Матрын зам а. Туйлаас ижил зайд дэлхийг бүсэлсэн хамгийн урт шугам
 2. Экватор б. Нарны гэрэл дэлхийн гадаргад тусаагүй үе
 3. Шөнө в. Өмнөд өргөрөгийн 23.50 –ыг дайрсан шугам

 • A 1в, 2а, 3б

 • B 1а, 2б, 3в

 • C 1б, 2в, 3а

 • D 1а, 2в, 3б

Оноо: 1

Поздравляю Вас .......... !

 • А. праздник

 • В. в праздник

 • С. с праздником

 • D. к празднику

Нийт: 14055