Даалгаврын сангаас даалгавар татаж авах

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Асуудал шийдвэрлэх
  ()
 • Шинжлэх ухаанч арга барил
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Кальцийн дутагдал хүний биеийн ямар үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөх вэ? • A. Цусан дахь сахарын хэмжээ буурах

 • B. Бамбай булчирхайн дааврын ялгарлыг бууруулах

 • C. Булчингийн эдийн үйл ажиллагаа буурах

 • D. Мэдрэл дамжуулалт ихсэх

Оноо: 1

Did you prepare ____________to have for dinner?

 • A.anything

 • B.something

 • C.nothing

 • D.everything

Оноо: 1

Төмрийн дутагдал хүний биеийн ямар үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөх вэ? • A. Нойр булчирхайн энзимийн ялгаралт буурахад

 • B. Бамбай булчирхай дааврын хэмжээг буурахад

 • C. Ясны эдийн өсөлт саатах

 • D. Цусны улаан эсийн хэмжээ буурахад

Оноо: 1

A: Let’s play outside! B: I can’t. I’ve got ________homework to do.

 • A.few

 • B.a lot of

 • C.many

 • D.much

Оноо: 1

400 Н хүчний үйлчлэлээр ачааг ямар зайд шилжүүлбэл 0,08 кЖ ажил хийх вэ?

 • A. 2м

 • B. 0.2 м

 • C. 3м

 • D.1.2м

Оноо: 1

Магнийн дутагдал хүний биеийн ямар үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөх вэ? • A. Хортой бодис хоргүйжүүлэх

 • B. Глюкозын зохицуулгад

 • C. Холестерин үүсэлтэд

 • D. Булчингийн агшилтад

Оноо: 1

Could I have_______more coffee please?

 • A.no

 • B.few

 • C. any

 • D. some

Оноо: 0

Хэлхээгээр гүйх гүйдлийн хүч 2 А байвал 25 Ом эсэргүүцэл бүхий константан дамжуулагч дотор 5сек хугацаанд ямар хэмжээний дулааны энерги ялгарах вэ?

 • A. 500 Ж

 • B. 180 Ж

 • C. 50 кЖ

 • D. 1800 кЖ

Оноо: 1

Could I have_______more coffee please?

 • A.no

 • B.few

 • C. any

 • D. some

Оноо: 4

Ногооны агуулах бүх ногооныхоо\frac{2}{5}-ыг ба үлдсэн ногооны \frac{1}{3} - ийг худалдахад 120 кг ногоо үлдэв. Агуулахад анх хэдэн килограмм ногоо байсан бэ?

Бодлогоо хавтан эсвэл хэрчмээр зураглал хийж бодоорой.

Оноо: 1

His parents don’t allow him to eat________sweets.

 • A.much

 • B.any

 • C.none

 • D.some

Оноо: 4

Дэлгүүр бүх гурилынхаа\frac{2}{5}– ыг эхний өдөр, дараа нь үлдсэн гурилын\frac{1}{3}- ийг худалдаж 80 кг гурил үлдэв. Дэлгүүрт анх хэдэн килограмм гурил байсан бэ?

Бодлогоо хэрчмээр зураглал хийж бодоорой.

Оноо: 1

You should drink ________water after every meal.

 • A.lots

 • B.a little

 • C.a few

 • D.any

Оноо: 1

”Tuul” river is ______polluted to swim in.

 • A.too many

 • B.too much

 • C.enough

 • D. too

Оноо: 1

There are many strict rules in this park. One of them is you________smoke in here.

 • A.can’t

 • B.may not

 • C.mustn’t

 • D.shouldn’t

Оноо: 3

Хүснэгтэд өгсөн даалгаврыг гүйцэтгэж, дүгнэлтийг нөхөж бичээрэй.

а. Хүснэгтэд нийт үнийг тооцоолж бичээрэй.

б. Хүснэгтийг ажиглаад, дүгнэлт хийж, дараах үгсээс тохирохыг нөхөж бичээрэй. (үнэ, нийт үнэ)

Барааны ..............................нэмэгдэхэд /тоо ширхэг тогтмол үед/ түүнд төлөх нийт үнэ ихэснэ.

Тоо ширхэг

15

15

15

?

Үнэ

400төг

600төг

800 төг

?

Нийт үнэ

?

?

?

?

Оноо: 1

Монгол улсын 2015-2016 оны халдварт өвчний өвчилсөн байдлыг хүснэгтээр харуулжээ. Доорх хүснэгтийн тухай зөв дүгнэлтийг олно уу.

 • A. Сүрьеэ, салхин цэцэг, гахайн хавдар зэрэг бактериар үүсгэгддэг өвчний өвчлөл ихэссэн.

 • B. Бактериар үүсгэгдсэн өвчлөл буурч вирусээр үүсгэгдсэн өвчлөл ихэссэн.

 • C. Бактери болон вирусээр үүсгэгдсэн өвчлөл өмнөх жилийнхээс ихэссэн.

 • D. Вирусээр үүсгэгддэг өвчлөл өмнөх жилийнхээс буурсан.

Оноо: 1

Doctors and nurses______listen to their patients.

 • A.must

 • B.need

 • C.can

 • D.may

Оноо: 1

Монгол улсын 2015-2016 оны халдварт өвчний өвчилсөн байдлыг хүснэгтээр харуулжээ. Доорх хүснэгтийн тухай зөв дүгнэлтийг олно уу.

 • A. 10000 хүн ам тутам дахь сүрьеэгийн өвчлөл буурч бусад өвчний өвчлөл нэмэгдсэн

 • B. 10000 хүн ам тутам дахь улаанууд өвчний тархалт тогтвортой, харин бусад өвчний өвчлөл буурсан

 • C. 10000 хүн ам тутам дахь улаанууд өвчний тархалт тогтвортой, харин бусад өвчний өвчлөл нэмэгдсэн

 • D. 10000 хүн ам тутам дахь улаан бурхны өвчлөл эрс ихэсч бусад өвчний өвчлөл тогтвортой байна

Оноо: 3

Хүснэгтийг ажиглаад даалгаврыг гүйцэтгэж, дүгнэлтийг нөхөж бичээрэй.

а. Хүснэгтэд нийт үнийг тооцоолж бичээрэй.

б. Хүснэгтийг ажиглаад, дүгнэлт хийж, дараах үгсээс тохирохыг нөхөж бичээрэй. (тоо ширхэг, нийт үнэ)

Барааны үнэ тогтмол үед түүний .........................нэмэгдэхэд төлөх нийт үнэ ихэснэ.

Тоо ширхэг

10

15

20

?

Үнэ

500төг

500төг

500 төг

?

Нийт үнэ

?

?

?

?

Нийт: 14055