Даалгаврын сангаас даалгавар татаж авах

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Асуудал шийдвэрлэх
  ()
 • Шинжлэх ухаанч арга барил
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Даавар ямар үүрэгтэй бодис вэ?

 • A. Биеийн дулааныг тогтмол байлгах

 • B. Хурдасгуур

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Зохицуулах

Оноо: 1

18 ба 27-ын ерөнхий хуваагчийг олоорой.

 • А. 2

 • В. 3

 • C. 6

 • D. 18

Оноо: 1

24 ба 16-ын ерөнхий хуваагдагчийг олоорой.

 • А. 3

 • В. 8

 • C. 32

 • D. 48

Оноо: 1

Инсулин ямар үүрэгтэй бодис вэ?

 • A. Биеийн дулааныг тогтмол байлгах

 • B. Зохицуулах

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Хурдасгуур

Оноо: 1

18 ба 12-ын ерөнхий хуваагдагчийг олоорой.

 • А. 6

 • В. 24

 • C. 36

 • D. 54

Оноо: 1

Глюкагон ямар үүрэгтэй бодис вэ? • A. Биеийн дулааныг тогтмол байлгах

 • B. Зохицуулах

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Хурдасгуур

Оноо: 1

5А анги 18 охидтой байв. Хөвгүүд ба охидын тооны харьцаа 3 : 2 бол энэ ангийн хөвгүүдийн тоог олоорой.

 • А. 12

 • B. 23

 • C. 27

 • D. 45

Оноо: 1

Дэлхийн гадаргыг хавтгай дээр дүрслэх аргыг ................ гэнэ.

 • A. Тусгаг

 • B. Гажилт

 • C. Картографи

 • D. Зураг зүй

Оноо: 1

4Б анги 18 хөвгүүдтэй байв. Охид ба хөвгүүдийн тооны харьцаа 2 : 3 бол энэ ангийн охидын тоог олоорой.

 • А. 6

 • B. 9

 • C. 12

 • D. 24

Оноо: 1

Ахынх 1200 малтай. Бүх малын 30% нь үхэр бол ахынх хэдэн үхэртэй вэ?

 • А. 40

 • B. 360

 • C. 400

 • D. 840

Оноо: 1

Бат хоолондоо 50 гр пүнтүүз хийн иджээ. Пүнтүүз исэлдэж задрахад хэдий хэмжээний энерги ялгарахыг тооцоолно уу. / 1гр нүүрс ус задрахад 16,7 кж энерги үүснэ/

 • A. 16,7 кж

 • B. 800 кж

 • C. 835 кж

 • D. 50 кж

Оноо: 1

Малчин 1800 малтай. Бүх малын 30% нь хонь бол малчин хэдэн хоньтой вэ?

 • А. 60

 • B. 600

 • C. 540

 • D. 1260

Оноо: 1

Хоёр тооны нийлбэр 600 бөгөөд нэг нь нөгөөгөөс 5 дахин их тоонууд байв. Бага тоог олоорой.

 • А. 100

 • B. 120

 • C. 480

 • D. 595

Оноо: 1

Солонго хоолондоо 30 гр пүнтүүз хийн иджээ. Пүнтүүз исэлдэж задрахад хэдий хэмжээний энерги ялгарахыг тооцоолно уу. / 1гр нүүрс ус задрахад 16,7 кж энерги үүснэ/

 • A. 16,7 кж

 • B. 800 кж

 • C. 501 кж

 • D. 30 кж

Оноо: 1

Хоёр тооны нийлбэр 1000 бөгөөд нэг нь нөгөөгөөс 4 дахин их тоонууд байв. Бага тоог олоорой.

 • А. 996

 • B. 750

 • C. 250

 • D. 200

Оноо: 1

Хэрлэн өглөө цайндаа чанасан 50 гр том өндөг иджээ. 1ш том өндөг 6 гр уураг агуулдаг бол хэдий хэмжээний энерги ялгарахыг тооцоолно уу. / 1гр уураг задрахад 16,7 кж энерги үүснэ/

 • A. 16,7 кж

 • B. 100,2 кж

 • C. 101 кж

 • D. 835 кж

Оноо: 1

Дөрвөн эгч дүүс хоорондоо дөрөв, дөрвөн насны зөрөөтэй. Хамгийн том эгч нь отгон дүүгээсээ 4 дахин их настай бол отгон дүүгээсээ хэдээр эгч вэ?

 • А. 4

 • B. 7

 • C. 12

 • D. 16

Оноо: 1

Дөрвөн ах дүүс хоорондоо гурав, гурван насны зөрөөтэй. Хамгийн том ах нь отгон дүүгээсээ 4 дахин их настай бол отгон дүүгээсээ хэдээр ах вэ?

 • А. 3

 • B. 7

 • C. 9

 • D. 12

Оноо: 1

Мөрөн өглөө цайндаа“Мишээл” зүссэн талхнаас 2 зүсэм талх дангаар нь иджээ. 1 зүсэм талх 13 гр нүүрс ус агуулдаг бол хэдий хэмжээний энерги авахыг тооцоолно уу. / 1гр нүүрс ус задрахад 16,7 кж энерги үүснэ/

 • A. 16,7 кж

 • B. 434,2 кж

 • C. 217,1 кж

 • D. 33,4 кж

Оноо: 1

Хүү сургуульдаа ирэх үед агаарын хэм -1o байв. Харих үед агаарын хэм +5o болсон. Агаарын хэм хэдэн хэмээр өөрчлөгдсөн бэ? Тоон шулуун дээр тооцоолоорой.

 • А. -6

 • B. 6

 • C. -4

 • D. 4

Нийт: 14055