Даалгаврын сангаас даалгавар татаж авах

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Асуудал шийдвэрлэх
  ()
 • Шинжлэх ухаанч арга барил
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах 201705 тоог зуутаар тоймлоорой.

 • А. 201000

 • В. 202 000

 • C. 201710

 • D. 201 700

Оноо: 1

Дараах 201705 тоог аравтаар тоймлоорой.

 • А. 201000

 • В. 201 710

 • C. 201700

 • D. 202 000

Оноо: 1

Гурван зуун арван найман бүхэл мянганы зургааг зөв бичсэнийг олоорой.

 • А. 318.06

 • В. 318.006

 • С. 318.1106

 • D. 318.1006

Оноо: 1

Пүршинд 60 H хүчээр үйлчлэхэд 0.2 м сунасан бол пүршний хатыг ол.

 • А. 800 H/м

 • В. 300 H/м

 • С. 200 H/м

 • D. 80H/м

Оноо: 1

Гурван зуун арван найман бүхэл мянганы зургааг зөв бичсэнийг олоорой.

 • А. 318.06

 • В. 318.006

 • С. 318.1106

 • D. 318.1006

Оноо: 1

Дараах 47.05 гэсэн бутархай тоог аравны хэсгээр тоймлоорой.

 • А. 47.1

 • В. 48.0

 • C. 48.10

 • D. 48.5

Оноо: 1

Дараах 23.05 гэсэн бутархай тоог аравны хэсгээр тоймлоорой.

 • А. 23.0

 • В. 23.5

 • C. 23.1

 • D. 24.10

Оноо: 1

47.05 -ыг бүхэл хэсгээр тоймлоорой.

 • А. 47

 • В. 50

 • C. 470

 • D. 4705

Оноо: 1

Анхны тоо нь.................................. (нөхөж бичээрэй)

 • А. 1 хуваагчтай

 • В. 2 ба 3 хуваагчтай

 • С. яг 2 хуваагчтай

 • D. 2 -оос олон хуваагчтай

Оноо: 1

Анхны тоо нь................................... (нөхөж бичээрэй)

 • А. 2 хуваагчтай

 • В. 1 хуваагчтай

 • С. 3 хуваагчтай

 • D. 3-аас дээш хуваагчтай

Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “2” тоогоор тэмдэглэсэн эрхтэнцэрийн үүргийг олно уу. • A. Хамгаалах

 • B. Уураг нийлэгжүүлэх

 • C. Энерги үүсгэх

 • D. Шүүрэл ялгаруулах

Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “4” тоогоор тэмдэглэсэн эрхтэнцэрийн үүргийг олно уу.

 • A. Хамгаалах

 • B. Уураг нийлэгжүүлэх

 • C. Сонгон нэвтрүүлэх

 • D. Шүүрэл ялгаруулах

Оноо: 1

Дараах ноoгдворын утгыг олоорой. 243: 100

 • А. 0.24

 • В. 2.43

 • C. 243

 • D. 0.243

Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “5” тоогоор тэмдэглэсэн эрхтэнцэрийн үүргийг олно уу.


 • A. Хамгаалах

 • B. Уураг нийлэгжүүлэх

 • C. Лизосом үүсгэх

 • D. Сонгон нэвтрүүлэх

Оноо: 1

Дараах ноoгдворын утгыг олоорой. 234 : 10

 • А. 2.34

 • В. 24.3

 • C. 23.4

 • D. 0.234

Оноо: 1

Анги 38 сурагчтай. Бүх сурагчдын 23 нь хөвгүүд, 15 нь охид байв. Хөвгүүд ба охидын тооны харьцааг олоорой.

 • А. 23 : 15

 • B. 15 : 23

 • C. 38 : 23

 • D. 23 : 38

Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “3” тоогоор тэмдэглэсэн эрхтэнцэрийн үүргийг олно уу.
 • A. Хамгаалах

 • B. Уураг нийлэгжүүлэх

 • C. Химийн урвал явуулах

 • D. Сонгон нэвтрүүлэх

Оноо: 1

Анги 29 сурагчтай. Бүх сурагчдын 14 нь хөвгүүд, 15 нь охид байв. Охид ба хөвгүүдийн тооны харьцааг олоорой.

 • А. 14 : 15

 • B. 15 : 14

 • C. 15 : 29

 • D. 29 : 15

Оноо: 1

Энзим ямар үүрэгтэй бодис вэ?

 • A. Биеийн дулааныг тогтмол байлгах

 • B. Зохицуулах

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Хурдасгуур

Оноо: 1

24 ба 16-ын ерөнхий хуваагчийг олоорой.

 • А. 3

 • В. 4

 • C. 12

 • D. 24

Нийт: 14055