Даалгаврын сангаас даалгавар татаж авах

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Асуудал шийдвэрлэх
  ()
 • Шинжлэх ухаанч арга барил
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Жилетка, рейтузы, свитер, сорочки – это ................ .

 • А. звери

 • B. обувь

 • C. одежда

 • D. овощи

Оноо: 1

Утром мы ............. .

 • А. завтракаем

 • B. обедаем

 • C. питаемся

 • D. ужинаем

Оноо: 1

Какой день потом?

Вторник, среда, ............ .

 • А. понедельник

 • B. четверг

 • С. суббота

 • D. пятница

Оноо: 1

Какой месяц потом?

Март, апрель, .......... .

 • А. июнь

 • В. август

 • С. май

 • D. сентябрь

Оноо: 1

- Что случилось? Что с твоим голосом? .................. .

 • А. - Я гуляю.

 • B. - Я делаю уроки.

 • C. - Я болею.

 • D. - У меня хороший голос.

Оноо: 1

- Поздравляю Вас! Вот Ваш приз. ................... .

 • А. - Да, можно,

 • В.- Нет, не могу.

 • С.- Не знаю.

 • D. - Благодарю от всей души!

Оноо: 1

- Извините, пожалуйста, где можно купить очки? ............... .

 • А. - Я работаю в магазине.

 • В. - На втором этаже.

 • С. - Вы забыли очки.

 • D. - Он купил очки.

Оноо: 1

- Почему ты не идёшь домой? .............. .

 • А. - У меня нет ключа от квартиры.

 • В. - Я стираю одежду.

 • C. - Мама готовит ужин.

 • D. - Я хочу спать.

Оноо: 1

Нар, дэлхий хоёрын дунд сар орж, нарыг халхлахыг .........................гэнэ.

 • A. сарны хиртэлт

 • B. нарны хиртэлт

 • C. гаригийн хиртэлт

 • D.одны хиртэлт

Оноо: 1

Μ масстай биеийг υ хурдтайгаар эгц дээш шидсэн бол буцаж байрандаа ирэх үед түүний хөдөлгөөний тоо хэмжээ Р болон кинетик энерги ЕК нь хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. ∆P=0 ∆EK=0

 • B. ∆P=2mV ∆EK=0

 • C. ∆P=0 ∆EK = (2mV2)/2

 • D. ∆EK =〖2mV〗2/2 ∆P≠0

Оноо: 1

Далай, тэнгис, томоохон нуур, голын усны түвшин тодорхой хугацаанд ихсэх, буурах үзэгдлийг.......... гэдэг.

 • A. татралт, түрэлт

 • B. өсөх, буурах

 • C. буурах, түрэлт

 • D. түрэлт, өсөх

Оноо: 1

Хэлхээгээр 1 А гүйдэл гүйж байхад 220 В ажилладаг цахилгаан хөдөлгүүр 3 с хугацаанд ямар ажил гүйцэтгэх вэ?

 • A. 10 Ж

 • B. 220 Ж

 • C. 66 кЖ

 • D. 660 Ж

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The Mona Lisa ……………… by Leonardo da Vinci.

 • A. paint

 • B. painted

 • C. was painted

 • D. were painted

Оноо: 1

5 л усыг 100 С-600 С хүртэл халаахад ямар дулааны энерги шаардагдах вэ? c=4200 Ж/кг°C

 • A. 1050 кЖ

 • B. 25 кЖ

 • C. 525 кЖ

 • D. 100 кЖ

Оноо: 1

Биеийн масс 1кг бол биеийг 72 КМ/Ц хурдтай шидэх агшин дахь кинетик энергийг ол.

 • A. 36 Ж

 • B. 72 Ж

 • C. 20 Ж

 • D. 200 Ж

Оноо: 1

Бидний гэр орондоо хэрэглэсэн цахилгаан энергийг тоолуураар хэмждэг ба нэгж нь ...1кВтцаг..байдаг. Энэ нэгжийг Жоуль нэгжээр илэрхийл

 • A. 3.6∙105 Ж

 • B. 3.6∙106 Ж

 • C. 1000 Ж

 • D. 3600 Ж

Оноо: 1
 1. Сар бол дэлхийн цорын ганц.....................юм

 • A. гариг

 • B. сүүлт од

 • C. дагуул

 • D. од

Оноо: 1

Газраас дээш 100 метрт байгаа 80 кг масстай шүхэрчин ямар энергитэй байх вэ?

 • A. 80 кЖ

 • B. 800 Ж

 • C. 800 кЖ

 • D. 8000 Ж

Оноо: 1

2 кг масстай чулууг эгц дээш 30 м/с хурдтай шидэв. Шидэх агшинд чулуу ямар энергитэй байсан бэ?

 • A. 90 кЖ

 • B. 900 Ж

 • C. 900 кЖ

 • D. 9000 Ж

Оноо: 1
 1. -р сарын 22нд нар хаана эгц тусах вэ?
 • A. Матрын зам дээр

 • B. Мэлхийн зам дээр

 • C. Экватор дээр

 • D. Туйл дээр

Нийт: 14055