Даалгаврын сангаас даалгавар татаж авах

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Асуудал шийдвэрлэх
  ()
 • Шинжлэх ухаанч арга барил
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the correct answer.

The instructor told us: “Hold position for 10 seconds.”

 • A. The instructor told us to held position for 10 seconds.

 • B. The instructor told us to hold position for 10 seconds.

 • C. The instructor told us hold position for 10 seconds.

 • D. The instructor told us held position for 10 seconds.

Оноо: 1

Индүү ямар энергийг ямар энергид хувиргагч вэ?

 • А. Цахилгаан энергийг дулааны энергид

 • B. Потенциал энергийг кинетик энергид

 • C. Дотоод энергиийг потенциал энергид

 • D. Дулааны энергийг цахилгаан энергид

Оноо: 1

Хаяалбар хоорондын зай ойр зурагдсан байвал гадаргын налуу ямар байх вэ?

 • A. эгц

 • B .налуу

 • C. гүдгэр

 • D. хотгор

Оноо: 1

Плитка ямар энергийг ямар энергид хувиргагч вэ?

 • А. Цахилгаан энергийг дулааны энергид

 • B. Потенциал энергийг кинетик энергид

 • C. Дотоод энергиийг потенциал энергид

 • D. Дулааны энергийг цахилгаан энергид

Оноо: 1

Ямар энергийг кинетик энерги гэх вэ?

 • А. Харилцан үйлчлэгч биесийн байршлаас хамаарах энерги

 • B. Биеийн хөдөлгөөний улмаас илрэх энерги

 • C. Биеийн температураас хамаарах энерги

 • D. Биеийг деформацлахад үүсэх энерги

Оноо: 1

Агаарын температур ба даралт, тунадасны хуваарилалтын зургийг ямар аргаар дүрсэлдэг вэ?

 • A. ареалын арга

 • B. ижил шугамын арга

 • C. хөдөлгөөнт шугамын арга

 • D. тэмдгийн арга

Оноо: 1
 1. Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу. Уул нуруу, гол мөрөн зэрэг байгалийн газарзүйн объектуудыг өөр хооронд нь харьцуулан авч үзэхийг..................... гэнэ.
 • A. математик газарзүйн байрлал

 • B. физик газарзүйн байрлал

 • C. эдийн засгийн газарзүйн байрлал

 • D. нийгмийн газарзүйн байрлал

Оноо: 1
 1. Х.Ө 460 52” З.У 1030 50”-ын солбицолд оршдог газарзүйн ямар объект байдаг вэ?
 • A. Монгол шарын даваа- хойд захын цэг

 • B. Орвог гашууны бор толгой- өмнөд захын цэг

 • C .Өвөрхөшөөтийн булаг- төв цэг

 • D. Соёлз уулын модтой хамар- зүүн захын цэг

Оноо: 1

Choose the correct answer.

They said, "We are going ice-skating".

 • A. They said that they went ice-skating.

 • B. They said that we were going on ice-skating.

 • C. They said that they are going ice-skating.

 • D. They said that they were going ice-skating.

Оноо: 1

Ямар энергийг потенциал энерги гэх вэ?

 • А. Харилцан үйлчлэгч биесийн байршлаас хамаарах энерги

 • B. Биеийн хөдөлгөөний улмаас илрэх энерги

 • C. Биеийн температураас хамаарах энерги

 • D. Биеийг деформацлахад үүсэх энерги

Оноо: 1

Ямар энергийг уян харимхайн энерги гэх вэ?

 • А. Харилцан үйлчлэгч биесийн байршлаас хамаарах энерги

 • B. Биеийн хөдөлгөөний улмаас илрэх энерги

 • C. Биеийн температураас хамаарах энерги

 • D. Биеийг деформацлахад үүсэх энерги

Оноо: 1
 1. Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын нутагт 1-ын тоогоор ямар газрыг тэмдэглэсэн байна вэ?

 • A. Өвөрхөшөөтийн булаг

 • B. Хүйсийн найман нуур

 • C. Эрдэнэзуу хийд

 • D. Төвхөн хийд

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Susan said, "They aren’t listening to me"

 • A. Susan said that they weren’t listening to her.

 • B. Susan said that they weren’t listening to me.

 • C. Susan said that they were listening to her.

 • D. Susan said that they were listening to me.

Оноо: 1

Температур буурах үед дотоод энерги хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. дотоод энерги температураас хамаарахгүй

 • B. өөрчлөгдөхгүй

 • C. нэмэгдэнэ

 • D. багасна

Оноо: 1
 1. Манай орны хойд захын цэгээс өмнөд захын цэг хүртэл өргөргийн хэдэн градусын зөрөө байдаг вэ?
 • A. 10034/

 • B. 15034/

 • C. 20034/

 • D. 30034/

Оноо: 1

Температур өсөх үед дотоод энерги хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. дотоод энерги температураас хамаарахгүй

 • B. өөрчлөгдөхгүй

 • C. нэмэгдэнэ

 • D. багасна

Оноо: 1

Choose the correct answer.

He told us: “I’ll send you a postcard.”

 • A. He told us that I would send us a postcard.

 • B. He told us that he would send you a postcard.

 • C. He told us that he would send us a postcard.

 • D. He told us that he will send us a postcard.

Оноо: 1

Доорх нэгжүүдээс аль нь энергийн нэгж вэ?

 • A. Ватт

 • B. Жоуль

 • C. Вольт

 • D. Кулон

Оноо: 1

Потенциал энерги ямар хэмжигдэхүүнээс шууд хамаарах вэ?

 • A. хурд

 • B. зам

 • C. өндөр

 • D. нягт

Оноо: 1

Галт тэргээр аялахад Улаанбаатараас баруун тийш хамгийн холдоо хаана хүрч болох вэ?

 • A. Баруун хараа

 • B. Сүхбаатар

 • C. Багануур

 • D. Эрдэнэт

Нийт: 14055