Даалгаврын сангаас даалгавар татаж авах

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Асуудал шийдвэрлэх
  ()
 • Шинжлэх ухаанч арга барил
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the correct answer.

My brother ……..eaten my cakes.

 • A. have

 • B. has

 • C. is having

 • D. is

Оноо: 1

Choose the correct answer.

We…………… for 8 hours.

 • A. has been working

 • B. have been working

 • C. has working

 • D.have working

Оноо: 1

Нар болон түүнийг тойрон эргэх сансрын бүх эрхэсийг хамтад нь юу гэдэг вэ?

 • A.сарны аймаг

 • B.нарны аймаг

 • C.тэнгэрийн заадас

 • D.ододын аймаг

Оноо: 1

Choose the correct answer.

They ……..a lot of food recently.

 • A. have prepared  

 • B. prepared

 • C. prepare

 • D. are preparing

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The boys ……..many problems.

 • A. have given

 • B. has given

 • C. giving

 • D. given

Оноо: 1

Элсийг уусмалаас ялгаж байгаа нь ямар өөрчлөлтийн жишээ вэ?

 • A. үл эргэх өөрчлөлт

 • B. эргэх өөрчлөлт

 • C. хувирах өөрчлөлт

 • D.шатах

Оноо: 1

Зургийн өгөгдлийн зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • А. баруун мөр 1 нэгж, ачаа 1 ширхэг, зүүн мөр 1 нэгж, ачаа 1 ширхэг

 • B. баруун мөр 2 нэгж, ачаа 1 ширхэг, зүүн мөр нэгж, ачаа 1 ширхэг

 • C. баруун мөр 3 нэгж, ачаа 1 ширхэг, зүүн мөр 1 нэгж, ачаа 2 ширхэг

 • D. баруун мөр 1 нэгж, ачаа 1 ширхэг, зүүн мөр 2 нэгж, ачаа 2 ширхэг

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийг тэнцвэргүй байгаа шалтгааныг сонгоно уу.

 • А. 1*1<3*2

 • B. 3*1>1*2

 • C. 1*1>3*2

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Суудлын машины түлшний зарцуулалтыг хүснэгтээр өгчээ. Асуултын тэмдгийн оронд тохирох тоог сонгоно уу.

 • А. 3%

 • B. 24%

 • C. 26%

 • D. 29%

Оноо: 1

Суудлын машины түлшний зарцуулалтыг хүснэгтээр өгчээ. Түлш юунд хамгийн их зарцуулагдаж байна вэ?

 • А. 24%, бусад зүйлд

 • B. 7%, хөдөлгүүрийн дулаан

 • C. 33%, хөргөхөд

 • D. 36%, утаанд

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийн тулах цэгийн байрлалын зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • А. 1-д дунд байрласан

 • B. 1-д захад байрласан

 • C. 2-д захад байрласан

 • D. 3-д дунд байрласан

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийн аль нь юм өргөх, чимхэхэд тохирох вэ?

 • А. 1өргөх, 2 чимхэх

 • B. 2 өргөх, 3 чимхэх

 • C. 3 өргөх, 1 чимхэх

 • D. 3 өргөх, 2 чимхэх

Оноо: 1

Хүснэгтэд өгөгдсөн нөхцөлийг хангах хөшүүргийн нэрийг сонгоно уу.

 • А. бахь

 • B. хадаас сугалагч

 • C. ундаа онгойлгогч

 • D. хямсаа

Оноо: 1

Ижил масстай ган болон төмөр бөмбөлөг ижил зайд өнхрөхдөө саадыг мөргөсөн бол аль нь хүчтэй мөргөх вэ?

 • A. ган

 • B. төмөр

 • C. адилхан хүчээр мөргөнө

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Дараах зурагт харгалзах ялгааг сонгоно уу.

 • A. ачааны байрлал 1 нэгжээр баруун тийш

 • B. ачааны байрлал 1 нэгжээр зүүн тийш

 • C. ачааны байрлал нэгжээр баруун тийш

 • D. ачааны байрлал нэгжээр зүүн тийш

Оноо: 1

Дараах зурагт ачааны байрлалыг өөрчлөхөд дарах хүч хэрхэн өөрчлөгдсөн вэ?

 • A. дарах хүч багассан

 • B. дарах хүч нэмэгдсэн

 • C. дарах хүч өөрчлөгдөөгүй

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хатуу биетийг хөдөлгөхийн тулд ямар аргыг сонговол илүү хялбархан хөдөлгөх вэ?

 • А. гараараа түлхэх

 • B. модоор хөших

 • C. ойролцоо газрыг ухаж тулах цэг үүсгэх

 • D. өргөх

Оноо: 1

Цахилгаан энергийг гэрлийн энргид хувиргаж ажилладаг хэрэгслийн нэрийг сонгоно уу.

 • А. индүү

 • B. хөлдөөгч

 • C. цахилгаан хөгжим

 • D. чийдэн

Оноо: 1

10кг, 15кг масстай ган бөмбөлөг газар дээгүүр өнхрөх замдаа саадыг мөргөжээ. Аль нь хүчтэй мөргөх вэ?

 • A. 10кг

 • B. 15кг

 • C. адилхан хүчээр мөргөнө

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Өгөгдсөн бие дээр гэрэл туссан тохиолдолд сүүдэр нь ямар байх вэ? Биеийн сүүдэртэй холбоотой мэдлэгээ ашиглан дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.

1. шил

2. цаас

3. ном

а. тод сүүдэр

в. бүдэг сүүдэр

с. сүүдэр үүсэхгүй

 • A. 1а, 2в, 3с

 • B. 2а, 3в, 1с

 • C. 3а, 1с, 2в

 • D.1а, 3в, 2с

Нийт: 14055