Даалгаврын сангаас даалгавар татаж авах

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Асуудал шийдвэрлэх
  ()
 • Шинжлэх ухаанч арга барил
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Шилэн аяган дахь давсны уусмалын ус ба давсны жижиг хэсгүүд ямар байхыг дараах зургаас сонгоно уу. Зурагт “о” –оор усны жижиг хэсгийг, “х”-ээр давсны жижиг хэсгийг тус тус дүрсэлсэн болно.

 • А. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн төлөвийн жижиг хэсгийг зураглалд харгалзах төлөвийн нэрийг сонгоно уу.

 • А. хатуу 1, шингэн 2

 • B. хатуу 1, хий 2

 • C. хий 1, хатуу 2

 • D. шингэн 1, хатуу 2

Оноо: 1

Ямар нэгэн өөрчлөлтийн дараа анхны байдалдаа эргэн ордог өөрчлөлтийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. буцлах

 • B. хөлдөх

 • C. үл эргэх

 • D. эргэх

Оноо: 1
 1. Нар дэлхийгээс хэдэн сая.км зайтай вэ?
 • A 130 сая.км

 • B 140 сая.км

 • C 150 сая.км

 • D 160 сая.км

Оноо: 1

Choose the correct answer.

When she was younger, she ……..for long walks in the countryside.

 • A. use to go

 • B. used to go

 • C. used go

 • D. using go

Оноо: 1

Choose the correct answer.

I ........go to the beach every day when I was a child.

 • A. use to

 • B. am using to

 • C. used to

 • D. used

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Susan ........drink milk when she was young.

 • A. used

 • B. uses

 • C. used to

 • D. will use

Оноо: 1

Ямар нөхцөлд хөшүүргээр хүнд ачааг өргөхөд хялбар байх вэ?

 • А. ачааг тулгуураас холдуулах, дарах цэгийг тулгуураас холдуулах

 • B. ачааг тулгуураас холдуулах, дарах цэгийг тулгуурт ойртуулах

 • C. ачааг тулгуурт ойртуулах, дарах цэгийг тулгуураас холдуулах

 • D. ачааг тулгуурт ойртуулах, дарах цэгийг тулгуурт ойртуулах

Оноо: 1

Choose the correct answer.

What ........you use to wear at school when you were young?

 • A. did  

 • B. do

 • C. are

 • D. have

Оноо: 1

Хөшүүргийн тулах цэгээс хүч үйлчлэх цэг хүртэлх зайг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. мөр

 • B. тулах цэг

 • C. үйлчлэлийн цэг

 • D. хөшүүрэг

Оноо: 1

Энергийн төрөлд багтахгүй өгөгдлийг сонгоно уу.

 • А. дулаан

 • B. гэрэл

 • C. машин

 • D. цахилгаан

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс үл сэргээгдэх энергийн үүсвэрийг сонгоно уу.

 • А. аргал

 • B. бензин

 • C. нефть

 • D. шатдаг хий

Оноо: 1
 1. Тусгагийн ямар төрлийг дүрслэсэн байна вэ?

 • A.Конус тусгаг

 • B.Азимут тусгаг

 • C.Цилиндр тусгаг

 • D.Робинсоны тусгаг

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Did they ........go to the cinema?

 • A. used to

 • B. use

 • C. used

 • D. use to

Оноо: 1
 1. Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу. Хуурай газар луу гүн түрж орсон далай тэнгис, нуурын усны хэсгийг ..................... гэнэ.
 • A.хойг

 • B.булан

 • C.хоолой

 • D.арал

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн зайрмагийн өөрчлөлтөд харгалзах жижиг хэсгийг шоогоор дүрсэлсэн зөв зураглалыг сонгоно уу.

 • А. 1а, 2b

 • B. 2а, 3b

 • C. 3а, 1b

 • D. 1b, 2а

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийн хэлбэрээс аль нь "хямсаа"-нд тохирох вэ?

 • А. зураг 1

 • B. зураг 2

 • C. зураг 3

 • D. зураг 2 ба 3

Оноо: 1
 1. Зурагт 1-ийн тоогоор тэмдэглэсэн эх газрыг нэрлэнэ үү?
 • A.Хойд Америкийн эх газар

 • B.Африкийн эх газар

 • C.Өмнөд Америкийн эх газар

 • D.Евразийн эх газар

Оноо: 1

Өгөгдсөн зурагт тохирох хөшүүргийн хэлбэрийг сонгоно уу.

 • А. бахь

 • B. дүүжин даажин

 • C. хавчаар

 • D. хямсаа

Оноо: 1
 1. Дэлхийн хойд хагас өмнөд хагасаасаа илүү дулаан байдгийн учир юу вэ?
 • A.Хуурай газрын талбай хойд хагасад илүү

 • B.Зуны улирал хойд хагасад удаан үргэлжилнэ

 • C.Хойд хагасын далай дулаан их хуримтлагддаг

 • D.Дэлхий 9 сард наранд хамгийн ойр оршдог

Нийт: 14055