Даалгаврын сангаас даалгавар татаж авах

Боловсролын түвшин Хичээл
1. Бүрэн дунд Математик үзэх
Монгол хэл үзэх
Физик үзэх
Хими үзэх
Биологи үзэх
Газарзүй үзэх
Нийгэм судлал үзэх
Англи хэл үзэх
Орос хэл үзэх